На сегодняшний день английский язык является одним из самых популярных языков мира. Приблизительно 1,5 млрд. человек владеет английским языком, и где-то 1 млрд. изучает его. Английский охватил все сферы жизнедеятельности человека: наука, средства массовой информации, учеба, работа и досуг. Поэтому вопрос «Зачем следует учить английский язык?» сегодня звучит несколько странно. Но только не для тех, кто еще не успел пополнить ряды изучающих. И для того, чтобы в совершенстве овладеть английским, нужна сильная мотивация, которая будет постоянно побуждать и вдохновлять человека на новые победы.

Bu gün ingilis dili dünyanın ən populyar dillərindən biridir. Təxminən 1,5 milyard insan ingiliscə danışır və təqribən 1 milyarda yaxın insan isə bu dili öyrənir. İngilis dili insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir: elm, media, təhsil, iş və istirahət. Buna görə də "İngilis dilini niyə öyrənmək lazımdır?" sualı bu gün bir az qəribə səslənir. İngilis dili böyükdən kiçiyə hər kəs üçün vacibdir və İngilis dilini mənimsəmək üçün güclü motivasiya lazımdır ki, bu da insanı daim həvəsləndirəcək və yeni qələbələrə ruhlandıracaq.

Activities Involved

  • Sensory Time
  • Creative Time
  • Free Play with Technology Corner
  • Language Readiness
  • Puppet shows and skits
  • Opportunities for fine and gross motor